KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’Nİ GELİŞTİRME VAKFI’NIN

AYDINLATMA METNİ


A. Veri Sorumlusunun Kimliği ve Tanımlar

07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında Vakfımız İstanbul Teknik Üniversitesi’ni Geliştirme Vakfı, (Bundan böyle kısaca “VAKIF/VAKFIMIZ” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İşbu bilgilendirme, Vakfımızın Kanun kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda Vakfımız tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır.

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri ve biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.


B. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Vakfımız, kişisel verileri Kanun gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla, tamamen veya kısmen otomatik ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde kanuna uygun olarak toplamakta ve Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde bu metnin C ve D bendinde belirtilen amaçlarla işleyebilmekte ve aktarabilmektedir.

Vakfımız kişisel verileri,

toplanmaktadır.

İşbu amaçlarla toplanan kişisel verileriniz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, özlük bilgileriniz, gerekli olduğu kadarıyla sağlık bilgileriniz, aile bireyleri ve yakınlarının bilgileri, çalışma bilgileriniz, eğitim bilgileriniz, banka hesap numarası ve malvarlığı verisi gibi finansal bilgileriniz, teknik, görsel ve işitsel bilgiler, referans bilgileri gibi bilgilerdir.

Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile Vakfımız tarafından kişisel bilgilerinizin güncellenmesi talep edilebilir. Tarafınızdan da, bilgilerinizde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri Vakfımıza iletmeniz beklenmektedir. Vakfımız, hiçbir koşulda tarafınızca sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.


C. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda Kanuna uygun olarak işlenebilmektedir.


D.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışında,

paylaşılabilir.

E.İlgili Kişinin Hakları

Kanun kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, aşağıda yer alan bilgileri içeren talebinizi konuya ilişkin varsa bilgi ve belgeleri de ekleyerek “İTÜ Geliştirme Vakfı İ.T.Ü Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu ARI 3 Binası No:B204 34396 Maslak/İstanbul-Türkiye” posta adresimize imzalı ve yazılı olarak veya elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kvkk@itugvakif.org.tr e-posta adresimize gönderebilirsiniz. Aşağıdaki linkte yer alan örnek başvuru formunu da kullanabilirsiniz.

Başvurunuzda bulunması zorunlu bilgiler aşağıdadır:

  1. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza.
  2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası.
  3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
  4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
  5. Talep konusu.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, tarafınıza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Ayrıca, başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde, Vakfımız tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçemez. Başvurunun, Vakfımızın hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret tarafınıza iade edilir.

İlgili Kişi Başvuru Formu için tıklayınız.