VAKIF SENEDİ

BÖLÜM I. GENEL HÜKÜMLER
 

MADDE 1. VAKFIN ADI

Öngörülen amaç ve çalışma konuları doğrultusunda, Kamuya yararlı hizmetlerde bulunmak üzere kurulan Vakfın adı ‘İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİ GELİŞTİRME VAKFI’ olup, aşağıdaki maddelerde kısaca ‘İTÜ GELİŞTİRME VAKFI’ ve/veya ‘VAKIF’ adıyla anılacaktır.

MADDE 2. VAKFIN HUKUKİ DURUMU

‘Vakıf’, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 111.maddesi ile tayin edilmiş bulunan teftiş makamının denetimine tabi olan, bunun dışında hiçbir yere bağlılığı olmayan, tüzel kişiliği haiz ve gelirlerinin tamamı kamu görevi niteliğindeki işlerin yapılmasına ve hizmetlerin yerine getirilmesine tahsis edilmiş bulunan ve kamu yararına çalışan bir kurumdur.

MADDE 3. VAKFIN YÖNETİM MERKEZİ ve TEŞKİLATI

Vakfın Yönetim Merkezi, “Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No.28/31 Maslak / İstanbul” adresindedir. Bu merkez Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilebilir. Vakıf Merkez ve adresinin değiştirilmesi durumunda Vakıf senedinde değişiklik yapılması gerekmez, ancak ilgili mercilere ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne bildirilir.

Vakıf amacını geliştirmek için, Yönetim Kurulu kararı ile Türkiye dâhilinde başka şubeler, temsilcilikler açılabilir. Vakıf yurtdışında da şubeler ve temsilcilikler açabilir.

MADDE 4. VAKFIN AMACI

Vakfın başlıca amaçları şunlardır:

a)Memleketimizin her köşesinde gerek kamu kesiminde gerekse özel sektörde büyük bir özveri ile çalışılmış ve çalışmakta olan bütün eğitim, sağlık, kültür ve bilimsel araştırma ve geliştirme konularında çalışanlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamak; maddi ve manevi bakımdan desteklemek suretiyle bu camianın kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak,

b)Eğitim, sağlık, kültür, bilimsel araştırma geliştirme tesisleri ile huzurevi, dinlenme, konaklama, beslenme, eğlenme ve spor merkezleri ile okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim düzeyinde okullar kurmak, kurulmasına yardımcı olmak ve bu tesis ve merkezleri çalıştırmak,

c)Eğitim ve Bilimsel araştırma ve geliştirme konularında başarılı olan, yurdumuz için faydalı olan çalışma ve buluşları ile temayüz etmiş bilim adamı, öğretmen ve araştırmacılara maddi destekte bulunmak, çalışkan veya ekonomik güçlük içinde bulundukları yönetim kurulunca tespit edilen başta İ.T.Ü. öğrencileri olmak üzere bütün öğrencilere burs vermek,

d)Bütün eğitim müesseselerinin mevcut binalarının ve arazilerinin korunmasına, değerlendirilmesine ve yeni tesislerin yapılmasına yardımcı olmak,

e)Bilim ve Teknoloji Tarihi Merkezi ve benzeri müesseseleri kurmak ve işletmektir.

MADDE 5. VAKFIN ÇALIŞMALARI

Vakıf 4.ncü maddede yazılı amaçlarını gerçekleştirmek üzere kanuni sınırlamalar dahilinde:

a)İTÜ ile ilgili kurulmuş ve kurulacak Vakıf, Dernek vb gibi Tüzel kişilikleri haiz kuruluşlar arasında dayanışma ve koordinasyonu sağlayarak, bu kuruluşların müşterek olan amaçlarını daha etkin bir şekilde gerçekleştirmek,

b)İTÜ’lülerin her yönden etkinliğini ve saygınlığını artırıcı çalışmalar yapar.

c)İTÜ’nin ve mezunlarının çalışmalarının tanıtılmasına, hizmetlerinin değerlendirilmesine yönelik projeler oluşturur, uygulanmalarına katkıda bulunur.

d)Konferanslar, açık oturumlar, paneller, sempozyumlar, geziler, sergiler, festivaller ve spor karşılaşmaları düzenler.

e)Kitap, dergi, bülten, broşür ve benzeri yayınları bastırır ve dağıtır. Televizyon yayını yoluyla tanıtım ve bilgilendirme görevlerini ifa eder.

f) Vakıf için gerekli ve yararlı arsa, bina, kamp, kulüp, sosyal, sağlık, dinlenme, eğlenme tesis yerleri, araçları ve gereçleri gibi taşınır ve taşınmaz malları tam, hisseli veya ortak olarak inşa ve imal etmek, ettirmek, satın almak, işletmek, işlettirmek, kiraya vermek, kiralamak, bu malları rehin ve ipotek etmek, rehin ve ipotekleri çözmek, kaldırmak, menkul ve gayrimenkulleri satmak gibi işlemleri yapar. Bu işlemlerden yürürlükteki mevzuat gereği Denetim Makamının ve/veya Mahkemelerin iznine tabi olanları ilgili izinleri almak kaydı ile yapar.

g)Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek üzere, mevcut veya kurulacak ticari ortaklıklar/Şirketler ile kamu yararına çalışan kurum ve kuruluşlara iştirak edebilir ve gerektiği takdirde bu iştiraklerden ferağ edebilir. Bu amaçla gerektiğinde ticari ve sınai şirketler de kurabilir.

h)Her miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mallara, haklara ve diğer mal ve mülke ve malvarlığına; satın alma, bağış, vasiyet gibi ölüme bağlı tasarruflar yoluyla ve mübadele kiralama suretleri ile sahip olabilir ve tasarruf edebilir. Vakfa ait gayrimenkullerin satışlarında ve ayni yükümlülüklerle sınırlandırılmasında genel kurul onayı aranır.

i) “Vakıf” sahip olduğu mal ve hakları tamamen veya kısmen satabilir, devir, temlik ve ferağ edebilir, gelirleri tahsil edebilir ve sarf edebilir. Gayrimenkuller üzerinde intifa, sükna gibi ayni hakları kabul edebilir ve bunları kullanabilir, rehin dâhil her türlü teminatı ve banka kefaletlerini kabul edebilir. İpotek alabilir ve verebilir, rehin ve ipotekleri fek edebilir.

j) Mal varlığına dâhil menkul ve gayrimenkulleri ve bunların gelirlerini müteaddit kereler yatırımda kullanabilir.

k)Bağış, vasiyet ve çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yolu ile veya satın alma suretiyle temellük ettiği taşınır ve taşınmaz mallar ve para üzerinde, “Vakfın” amacına tahsis olunmak kaydıyla her türlü tasarrufta bulunabilir ve bunları tebdil edebilir.

l) “Vakfın” amacını gerçekleştirmek maksadı ile hisse senetlerini, her türlü tahvilleri, ve sair menkul kıymetleri, bunların kuponlarını, şirketlerin hak ve alacak ifade eden evrakını alıp satabilir, bunların gelirlerini tahsil ve “Vakıf” amacı doğrultusunda sarf edebilir.

m)Mal Varlığını arttırmak amacıyla, tasarruf ettiği kıymetlerle ticari ve sınai şirketlere katılabilir, hisselerini satmak suretiyle şirketten ayrılabilir.

n)Amacın gerçekleştirilmesi için gerekirse yeterli miktarda borç alabilir.

o)Amaçları ile ilgili bilimsel araştırma, danışma ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde gelir veya gider karşılığı olarak, ücret alabilir. Özetle “Vakıf” amaçlarının kısmen veya tamamen gerçekleştirilmesi maksadı ile, faydalı ve gerekli gördüğü bütün teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icra hususunda 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 48. maddesinde belirtilen hususlara izinli ve yetkilidir. Ancak bu yetkiler hiçbir suretle 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlar için kullanılamaz. Ayrıca “Vakıf” temliki tasarruflarda bulunurken, yürürlükteki mevzuat uyarınca izin alması gereken işlerde Denetim Makamı’nın izin ve görüşlerine başvurur.

p)5072 sayılı kanuna aykırı olmamak üzere, her türlü bağış, destek ve yardım alır.

r)Vakıfça kurulacak eğitim tesislerinin kapasitesinin en az %10’u, yeterli maddi imkândan yoksun yetenekli İTÜ öğrencilerine ve İTÜ mezunlarının ve belli süre İTÜ’de hizmet vermiş memur ve hizmetlilerin çocuklarına; sağlık tesislerindeki hizmet ve yatak kapasitesinin en az %10’u maddi imkanı yeterli olmayan İTÜ mezunlarına ve mensuplarına karşılıksız olarak tahsis edilir.

s)İTÜ ile ilgili kuruluşları destekler ve amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik diğer faaliyetlerde bulunur.

t) “Vakıf” hiçbir suretle siyasetle meşgul olmaz ve siyasetle ilgilenmez.

BÖLÜM II. VAKFIN ORGANLARI

MADDE 6. ORGANLAR

Vakfın yönetim ve denetiminde görevli organlar şunlardır:

a)Onur Üyeleri Kurulu

b)Mütevelli Heyeti

c)Yönetim Kurulu

d)Denetleme Kurulu

MADDE 7. ONUR ÜYELERİ KURULU

Onur Üyeleri Kurulu: İTÜ eski rektörleri, İTÜ fakültelerinin eski ve yeni dekanları ile Vakıf Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile seçilen kişilerden oluşur. Onur Üyeleri Kurulu Vakıf Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kuruluna istişari nitelikte tavsiyelerde bulunur.

MADDE 8. MÜTEVELLİ HEYETİ

Vakfın en yüksek karar organı Mütevelli Heyetidir

A) ÜYELER

Mütevelli Heyetinin üyeleri bu maddenin (a) fıkrasında belirtilen Tüzel kuruluş temsilcileri ile (b) fıkrasında belirtilen özel kişilerden oluşur.

a)Tüzel Kuruluş Temsilcileri

a 1) İTÜ Rektörü,

a 2) İTÜ Yönetim Kurulunu temsilen kendi içinde seçeceği 3 temsilci,

a 3) İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği Derneğince seçilen 3 temsilci,

a 4) İTÜ Spor Kulübünce seçilen 3 temsilci,

a 5) İTÜ Vakfınca seçilen 3 temsilci,

a 6) İTÜ Spor Kulübü Koruma Vakfınca seçilen 3 temsilci,

a 7) İTÜ Mezunları Derneğince seçilen 3 temsilcidir.

Tüzel Kuruluş temsilcilerinin görevleri 3 yıl devam eder. Süresi biten, istifa eden veya ilgili kuruluşlarınca görevi sona erdirilen üyeler yerine ilgili kuruluşlar yeni temsilci atayabilir.

b)Özel Kişiler

b 1) Türk Medeni Kanunu’nun 101/3.maddesi hükmüne uygun olarak 01.01.2002 tarihine kadar Vakıf Mütevelli Heyet üyesi sıfatını kazanmış 72 (yetmiş iki) gerçek kişi,

b 2) Mütevelli Heyet üyeliğinin ölüm, istifa gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyeliklere veya yeni üyeler atanması için, Yönetim Kurulu’nun hazırlayacağı ve Mütevelli Heyetince onaylanacak yönetmelik esaslarına göre, Vakıf Yönetim Kurulu’nun en az 7 (yedi) üyesinin önerisi ve mütevelli heyet kararı ile, Mütevelli Heyetine katılmaları faydalı görülen kişiler alınır. Mütevelli Heyeti’nin Başkanı İTÜ Rektörü’dür.

B) TOPLANTI

Mütevelli Heyeti Vakıf hesap yılının ilk üç ayı içinde Yönetim Kurulunun daveti ile olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde, gündemini hazırlayarak Mütevelli Heyetini olağanüstü toplantıya davet edebilir. Denetleme Kurulu da gerek gördüğü her zaman gündemini belirleyerek Mütevelli Heyetini olağanüstü toplantıya davet edebilir. Ancak bu durumda, olağanüstü toplantının gerekçesi toplantıdan en az 30 gün önce başta Yönetim Kuruluna ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne bildirilir.

Mütevelli Heyetinin toplantı gündemi Yönetim Kurulunca hazırlanır. Olağan toplantı gündeminde; bir önceki yıl çalışmalarının sonuçlarını belirten Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporları ve kesin hesap raporu ile gelecek yıl bütçesi hakkında Yönetim Kurulu teklifi yer alır.

Mütevelli Heyeti toplantısı ve gündemi, Mütevelli Heyeti üyelerine ve Temsilcisi olan üyelere ve 8.A.a) bendinde belirtilen ilgili Tüzel Kuruluşlara, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla veya imza mukabili yapılan tebligat ile belirtilen tarihte Mütevelli mevcudunun yarıdan bir fazlası ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların yarıdan bir fazlası ile alınır. Oyların eşit olması halinde divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Çağrı tarihinde nisap sağlanamazsa, 7 (yedi) gün sonra aynı yer ve saatte Mütevelli mevcudunun üçte birinden (1/3) az olmamak koşulu ile ikinci toplantı yapılır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, Mütevelli Heyetinden bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

Mütevelli Heyetinin toplantı tarihi, Teftiş Makamına da zamanında bildirilir. Ayrıca, toplantı tutanağı, yıllık faaliyet raporu ve hesap raporundan birer suret Teftiş makamına gönderilir.

C) GÖREV ve YETKİLER

Mütevelli Heyeti Vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a)Yönetim Kurulunu seçmek;

b)Denetim Kurulunu seçmek,

c)Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

d)Yönetim Kurulunca hazırlanacak Vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e)Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

f) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,

g)Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

h)Yönetim Kurulu’nun onaylanmış Yönetmelik çerçevesinde Mütevelli Heyeti üyeliği sona erdirilecek olanlar ile önerilen yeni Mütevelli Heyeti üyesi adaylarına ilişkin önerileri hakkında nihai kararı vermek.

MADDE 9. YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyetinin yıllık olağan toplantısında Vakfı idare ve temsil etmek üzere 3 (üç) yıl süre için Mütevelli Heyeti üyeleri arasından seçilecek 8 (sekiz) asil üye ve 8 (sekiz) yedek üye ile İTÜ Rektöründen teşekkül eder.

Yönetim Kurulu Başkanı İTÜ Rektörüdür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında 2 Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu Vakfın yönetimi ile ilgili genel esasları ve stratejiyi belirler, bunların uygulanması için gerekli her türlü tedbiri alır ve tatbik eder.

Yönetim Kurulunda boşalma olduğu takdirde, Vakıf Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğe, o üyenin süresini tamamlamak üzere yedek üyelerden en çok oy alanı davet etmek suretiyle üye adedini tamamlar.

Vakıf Yönetim Kurulu, ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 (üç) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.

Toplantı yeter sayısı 6 (altı) olup, kararlar asgari 5 (beş) oy ile alınır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

MADDE 10. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI

Yönetim Kurulu, Vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla Yönetim Kurulu:

a)Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

b)Mütevelli Heyetince belirlenen genel politikalar ışığında, Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve Mütevelli Heyetinin onayına sunar.

c)Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

d)Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

e)Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla Vakfa müdür atar, Vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.

f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

g)İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

h)Senedin 8. maddesinin A Bölümünün b-b2 maddesine uygun olarak, Mütevelli Heyetinde boşalan üyeliklere, Vakfa önemli hizmetleri geçen veya İTÜ’ne ve Vakfa faydalı olacağına inanılan kişileri Mütevelli Heyeti’nce onaylanmış Yönetmelik uyarınca Mütevelli Heyetine önerir.

i) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve gerekirse ilanını sağlar.

j) Mütevelli Heyetinin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

k)Mütevelli Heyetinin toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

l) Mütevelli Heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

m) İlgili mevzuat ile Vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

MADDE 11. VAKFIN TEMSİLİ

Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcılarına devredebilir. Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi Vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

MADDE 12. DENETLEME KURULU

Bu Kurul, Mütevelli Heyeti adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek üzere, Mütevelli Heyeti tarafından kendi üyeleri arasından veya hariçten, 3 (üç) yıl için seçilen 3 asil ve 3 yedek denetçiden oluşan bir organdır. Denetçiler arasında boşalma olursa, onun süresini tamamlamak üzere yedek denetçiler arasından en fazla oy almış olan, Yönetim Kurulu tarafından göreve davet edilir.

Denetçiler Kurul halinde müştereken görev yapar ve raporlarını da aynı şekilde verirler. Denetçiler, Vakfın bütün mevcutlarını, defterlerini, kayıtlarını ve belgelerini tetkik etmeye, ilgililerden gerekli izahatı almaya yetkilidir. Cari işlerde düzeltilmesini uygun buldukları ve yararlı gördükleri hususları Yönetim Kuruluna bildirirler.

Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile Denetleme Kurulu tarafından düzenlenecek rapor, Mütevelli Heyet toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce Mütevelli Heyetine gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verilir.

MADDE 13. TEFTİŞ MAKAMI

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 111.maddesinde belirtildiği şekilde Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakfın Teftiş Makamını teşkil eder.

MADDE 14. ÜCRET ve HUZUR HAKKI

Yönetim ve Denetleme Kurulları üyeleri Vakıfta üstlendikleri görevlerden dolayı ücret veya huzur hakkı alamazlar. Yalnız bu görevleri yerine getirirken yaptıkları zaruri masraflar, belgelenmek şartıyla, kendilerine, talepleri halinde ödenebilir.

BÖLÜM III. MALİ HÜKÜMLER

MADDE 15. VAKFIN MAL VARLIĞI

Vakfın Malvarlığı, 8’inci madde A)Fıkrasında bahse konu Tüzel Kuruluşlarca namzet Kurucu olarak gösterilen İTÜ Mezunu 7’şer kişiden, Kurucu Mütevelli olmayı kabul edenlerin Vakfa bağışladıkları ve Vakıflar Bankası Perpa Şubesine yatırılmış olan 250.000.000-TL nakitten teşekkül eder.

“Vakfın” bu ilk mal varlığına ilave olarak, her türlü hak ve malları, mal varlıklarını ve bunların gelirlerini ve her türlü geliri, amaca uygun şartlı veya şartsız bağış, vasiyet veya ölüme bağlı tasarruf ve diğer herhangi bir hukuki yol ile kısmen veya tamamen kabul ve iktisap ile mal varlığına katar.

Vakıf Yönetimince, yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin %20’si yönetim ve idame giderleri ile ihtiyatlara ve vakıf mal varlığını artırıcı yatırımlara, kalan %80’i ise eğitim, sağlık, kültür, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden oluşan amaçlara ayrılır ve harcanır.

MADDE 16. BAĞIŞLAR

“Vakıf” amacına uygun olarak sarf edilmek üzere ve 5072 sayılı Kanuna aykırı olmamak koşulu ile her türlü bağış kabul edilebilir. Yönetim Kurulu, uygun görmediği bağışları reddetmeye yetkilidir.

Bağışlar şu esaslar dâhilinde kabul edilir;

1) “Vakfın” mal varlığına ilave mahiyetinde olanlar (bunlar para, menkul veya gayrimenkul mal, maddi değeri olan haklar yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetleri, tahvilleri, intifa senetleri, alacak ifade eden senetler, kuponlar, gelir ortaklığı belgeleri ve benzeri şekilde olabilir) Yönetim Kurulu Kararı ile tutarları “Vakıf” mamelekine eklenir.

2)“Vakfın” amacına uygun, belirli bir maksada harcanmak üzere yapılacak şartlı bağışlar ve bunların gelirleri, Vakıf Yönetim Kurulu’nca kabul edilmesi halinde, bağış şartına uygun olarak kullanılmak üzere özel bir hesaba alınır ve bağışçının arzusuna uygun olan işe tahsis edilir.

3) “Vakfın” amacına uygun olarak bir tesis veya mevcut bir tesiste ayrı bir kısım tesisini gerektiren ve buna yeterli olan bağışlarla yapılacak tesislere, Mütevelli Heyeti kararı ile bağış sahibinin ismi verilebilir.

MADDE 17. VAKFIN GELİRİ

“Vakfın” başlıca gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

1) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.

2) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

3) İktisadi İşletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

4) Vakıf serbest mamelekinin faiz, kar payı, kira ve benzer gelirleri.

MADDE 18. VAKFIN GİDERLERİ

“Vakfın” amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak, yapılan tüm çalışmaların gerektirdiği her türlü harcamalar, “Vakfın” giderini teşkil eder. Giderler “Vakıf” bütçesine uygun olarak ve ödeme yetkisi bulunan personelin imzası ile harcanır.

“Maliye Bakanlığının 3.4.2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği:

“Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan Vakıflarla Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara vergi muafiyeti tanınması ile ilgili, usul ve esaslar dairesinde çalışmalarını sürdürür”

“Vakıf” yetkilerini ve gelirlerini, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun yasakladığı konularda kullanamaz.

Vakfın amacına uygun olmayan harcamalardan, Vakfın para ve mallarının (kaçınılmaz sebepler dışındaki) zararlarından, Yönetim Kurulu, müştereken ve müteselsilen sorumludur. Zararların giderilmesinden sonra kusurlu olan üyeye diğer üyelerin rücu hakkı kanunlar dairesinde saklıdır.

BÖLÜM IV. VAKFIN SONA ERMESİ TASFİYESİ

MADDE 19. TASFİYE SEBEPLERİ VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

“Vakfın” tasfiyesi söz konusu değildir. Ancak “Vakıf” mameleki ve gelirleri, amaçlarını tahakkuk ettiremeyecek bir yetersizliğe düşer ve bunun devamlılık göstereceği anlaşılırsa, Yönetim Kurulu tasfiyeye gitmeden önce “Vakfın” kalan aktif değerleri ve gelirlerine göre bir kısım tahsis mahallerini azaltarak, devamlılık sağlayacak bir programı hazırlar ve Mütevelli Heyetinin onayını alarak uygulamaya geçer. Ancak buna rağmen, “Vakfın” yaşatılmasında fayda olmayacağı Mütevelli Heyeti’nin ¾ (dörtte üç) oyu ile kabul edildiği takdirde tasfiye yoluna gidilir.

MADDE 20. VAKFIN TASFİYESİ VE SONUÇLARI

“Vakıf” Mütevelli Heyeti’nin, ¾ (dörtte üç) oyu ile “Vakfın” tasfiyesine karar verilmesi ve bu kararın Teftiş Makamı’nca kabulü halinde tasfiye tarihindeki Yönetim Kurulu Tasfiye Heyeti niteliğini alır ve bu sıfatla tasfiyeyi sonuçlandırır. Ancak yetkili mahkeme, tasfiyenin Yönetim Kurulu’nun tutumundan doğduğu kanısında olduğu takdirde en az 2 (iki)’si Mütevelli Heyeti üyeleri arasından olmak üzere, 3 (üç) kişilik yeni bir tasfiye Heyetini, tasfiyeyi sonuçlandırmak üzere atayabilir.

Tasfiye sonucunda “İstanbul Teknik Üniversitesini Geliştirme Vakfı”nın kalan mameleki İstanbul Teknik Üniversitesi’ne devredilir.

MADDE 21. KURUCU MÜTEVELLİ HEYETİ

Kurucu Mütevelli Heyeti aşağıdaki şahıslardan teşekkül eder:

[8.madde a) fıkrasında belirtilen 7 kuruluşun temsilcileri ve ekli listede belirtilen özel mütevellilerden oluşur.]

MADDE 22. KURUCU ÜYELER

Bu “Vakfın” kuruluş işlemleri tamamlanıp tüzel kişilik kazanmasına kadar Mahkemeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile bu Müdürlüğün merkez ve bağlı teşkilatlarında Resmi Gazete’de Bakanlar ve diğer Resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla müracaatlarda bulunmaya, yatırılması gereken harç ve benzeri meblağları yatırmaya, gerektiğinde bunları geri almaya ve özetle “Vakfın” kuruluşunu gerçekleştirmeye yönelik her türlü iş ve işlemleri birlikte veya münferiden yapmak üzere Y. Müh. Şerafettin YAVUZ ve Prof. Av. Ercüment BERKER ve Y. Müh. Osman SİMAV yetkili kılınmıştır.

EK İTÜ GELİŞTİRME VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ

ÖZEL KİŞİLER

1  AKIN ÇAKMAKÇI

2  ATİLLA ŞENOL

3  EKREM CEYHUN

4  EROL TUNCER

5  EROL ÜÇER

6  ERTUĞRUL KURDOĞLU

7  F.SİBEL KERİMOĞLU (FIRAT)

8  GAZANFER UĞURAL

9  GURHAN ÇELEBİCAN

10  H.CAHİT İDİL

11  H.HÜSNÜ AKIN

12  H.SEDAT ÜRÜNDÜL

13  İDRİS YAMANTÜRK

14  KADİR SEVER

15  M.HULUSİ DAMGACIOĞLU

16  M.MUAMMER KARABEY

17  MEHMET GÖLHAN

18  METE ÜNÜGÜR

19  NACİ BİLGİN

20  NECDET SEÇKİNÖZ

21  NURETTİN KOÇAK

22  OĞUZ GÜRSEL

23  OĞUZHAN ASİLTÜRK

24  OKTAY ARAS

25  ORHAN KARAKULLUKÇU

26  OSMAN SİMAV

27  SAFA GİRAY

28  SEZAİ TÜRKEŞ

29  SÜLEYMAN DEMİREL

30  ŞAHAP ÖZER

31  ŞAHİN SEVİN

32  ŞARIK TARA

33  ŞERAFETTİN YAVUZ

34  TURGUT YÜCEL

35  VAHİT ERDEM

36  VEHBİ DİNÇERLER

37  YÜCEL ERDEM

38  YÜKSEL BAŞDEMİR

39  YÜKSEL ERİMTAN

 

KURULUŞ TEMSİLCİLERİ

I) İstanbul Teknik Üniversitesi

1-  Prof. Dr. Reşat Baykal

2-  Prof. Dr. Nahit Kumbasar

3-  Prof. Dr. Aksel Öztürk

4-  Prof. Dr. Gülsün Sağlamer
 

II) İTÜ Yüksek Mühendisler Birliği

1-  Mustafa Babür

2-  Vedit Arığ

3-  Prof. Dr. Raif Durak

III) İTÜ Spor Kulübü

1-  Turhan Tokça

2-  Prof. Dr. Günay Özmen

3-  Prof. Dr. Nadir Yayla

IV) İTÜ Spor Kulübünün Koruma Vakfı

1-  Prof. Dr. Gündoğdu Özgen

2-  Prof. Dr. Güngör Evren

3-  Prof. Dr. Enis Kadıoğlu

V) İTÜ Mezunlar Derneği

1-  Fikret Öncel

2-  Prof. Dr. Remzi Ülker

3-  Prof. Dr. İrfan Saygılı